Claustre

A les darreres eleccions de l’estudiantat al Claustre (2015) s’han produït uns resultats on la representació de les estudiantes ha guanyat pes respecte de les anteriors: amb 35 estudiantes (46,7%) i 40 estudiants (53,3%).

grafica1est2015

Tenint en compte els resultats de les eleccions de l’estudiantat i el cobriment de les vacants de Personal Docent i Investigador (PDI)[1] i Personal Investigador en Formació (PIF), el diagnòstic de la situació actual ens indica que la composició per sexe del Claustre de la Universitat de València respecta el principi d’equilibri del 40% i 60% que marca la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per la igualtat efectiva entre dones i homes amb 127 dones (un 42,5%) i 172 homes (el 57,5%).

grafica2claustre2015

Tot i l’esforç cap a l’equilibri, les dones han estat i continuen sent minoria al màxim òrgan de representació de la Universitat de València, que és el Claustre. Malgrat això, no és menys cert que la tendència, encara que feble, és positiva. A la pàgina de l’Observatori de la Unitat d’Igualtat pots consultar l’històric dels microinformes sobre les eleccions a òrgans de govern.

Per a més informació, consulteu el Microinforme sobre la composició per sexe del Claustre de la Universitat de València (Eleccions Novembre 2015) ací.

Què és el Claustre ?

Segons l’article 81 dels Estatuts de la Universitat de València, el Claustre és el màxim òrgan de representació de la Universitat, format pel rector o la rectora, que el presideix; el secretari o secretària general, que ho és del Claustre; el gerent o la gerenta i per tres-cents membres elegits d’acord amb la següent distribució:

a) cent cinquanta-tres membres del professorat funcionari doctor i trenta-vuit membres del personal docent i investigador no funcionari o no doctor, elegits per tot el personal docent i investigador;
b) setanta-cinc membres elegits pels estudiants i les estudiantes entre aquests;
c) trenta membres elegits pel personal d’administració i serveis i entre aquests;
d) i quatre membres elegits pels becaris i les becàries d’investigació i entre aquests.

Els vicerectors, les vicerectores, els vicesecretaris i les vicesecretàries generals formen part del Claustre, amb veu i sense vot (llevat que tinguen la condició de representants en el Claustre). 

Més info ací.

 


[1] El Personal Docent Investigador (PDI) inclou les categories de Doctor amb vinculació permanent (DVP), No Doctor o sense vinculació permanent (NDoSVP) i Personal Institucions Sanitàries Concertades (PISC).

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *


¡IMPORTANTE! Responde a la pregunta: ¿Cuál es el valor de 2 4 ?