Dones al Claustre 2017

DONA, PRESENTA’T! 

QUE NO DECIDISQUEN PER TU! DONA, PARTICIPA!

Amb les dones guanyem!

 

Des de la Universitat de València, en compliment del II Pla d’Igualtat, es fomenta la participació de les dones en la vida universitària a més de promoure condicions favorables per aconseguir-ne una presència equilibrada de dones i homes en els òrgans de representació i govern de la institució. Amb el lema “DONA, PRESENTA’T!  QUE NO DECIDISQUEN PER TU! DONA, PARTICIPA! Amb les dones guanyem!” s’anima a trencar amb  elementals que s’han creat al voltant de les dones, la participació, i els càrrecs.

És per això, que des de la Unitat d’Igualtat de la Universitat de València es desenvolupa la feina de mantenir o millorar la participació de les dones a les eleccions al Claustre 2017, que ja es va donar, a les del anterior exercici (2015). Per tant, s’inicia de nou, una campanya promovent la implicació al procés d’eleccions, tant per a votar, com per a presentar-se com a candidates.

Si fem una visió als antecedents de les dones en les eleccions al Claustre, es sap que no ha sigut mai equilibrada amb els homes, però si hi ha una progressió en la participació femenina, que no obstant, deixa un diagnòstic de la situació, igualment desfavorable en la distribució per sexe en el percentatge de representats.

Tot i així, es respecta el principi d’equilibri del 40% i 60% que marca la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per la igualtat efectiva, que aplica la Universitat de València.